Vergoeding voor minima

Sport- en Cultuurfonds Spijkenisse
De bijdrage sport en cultuur minima is per 01 januari 2013 komen te vervallen. Deze bijdrage is opgenomen
in het Persoonlijke Minima Budget.

Klik op deze link voor alle informatie en voorwaarden: Persoonlijk Minima Budget

Sport- en cultuurfonds Hellevoetsluis
Personen of gezinnen met een laag inkomen kunnen door de hoogte van de kosten niet altijd deelnemen aan activiteiten op
het gebied van sport, cultuur, onderwijs of andere maatschappelijke activiteiten. Door gebruik te maken van het sport- en
cultuurfonds wordt dit wel mogelijk. Ieder lid van een gezin kan jaarlijks in aanmerking komen voor een bijdrage uit dit fonds.

Voorwaarden
Voor het begrip gezin wordt uitgegaan van de aanvrager met zijn⁄haar eventuele partner en alle inwonende ten laste
komende kinderen. De leeftijd van de aanvrager is 18 jaar of ouder. Voor minderjarigen tot 18 jaar dient de wettelijke
vertegenwoordiger de aanvraag in te dienen.

Studenten van 18 jaar en ouder die recht hebben op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering (WSF 2000) en
de Wet Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS), komen niet in aanmerking voor een bijdrage uit het
Sport- en cultuurfonds.

Voor het toekennen van een bijdrage uit het Sport- en cultuurfonds geldt de verordening met daaraan toegevoegd een
limitatieve lijst.

De bijdrage voor deze activiteiten bedraagt maximaal € 200,00 per jaar per persoon; voor kinderen van 4 tot 18 jaar is de
bijdrage maximaal € 300,00 per jaar.

Inkomensgrens 2014
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Sport- en Cultuurfonds 2014 mag het gezinsinkomen niet meer
bedragen dan 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.

Bijzonderheden
Wanneer u en⁄of uw gezin een (aanvullende) WWB uitkering ontvang(t)(en) voor de algemeen noodzakelijke kosten van het
bestaan, dan hoeft u geen gebruik te maken van het aanvraagformulier minimaregelingen. U kunt dan volstaan met het
uitprinten, invullen, voorzien van bijlagen en ondertekening van het declaratieformulier.

Contact
U kunt een aanvraag voor het Sport- en Cultuurfonds indienen door het aanvraagformulier minimaregelingen te downloaden. Het
volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u samen met de benodigde bewijsstukken opsturen of inleveren bij de
gemeente.

De aanvraag moet uiterlijk 1 maand na het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt worden ingediend. Het is niet zo dat maar
1x per jaar een aanvraag kan worden ingediend. Direct na het maken van de kosten (dat moet u aantonen bij de aanvraag) kunt
u een aanvraag indienen. Per persoon kan de bijdrage over het gehele kalenderjaar maximaal € 200,- zijn. Voor kinderen van
4 tot 18 jaar is de bijdrage maximaal € 300,-. Op een in behandeling genomen aanvraag wordt binnen 8 weken beslist.

Direct aanvragen
Minimaregeling, aanvraagformulier
Sport- en cultuurfonds, declaratieformulier